For EN 17021 og EN 17065​

5. BRUUN INSPEKTION A/S RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

5.1 Tilbagetrækning af certifikater

BRUUN INSPEKTION A/S kan tilbagekalde virksomhedens certifikater, hvis de misbruges, eller hvis de væsentlige betingelser for udstedelse af certifikaterne ikke længere er til stede og ikke er endeligt afgjort inden for tre måneder fra datoen for retsforfølgelse af Bruun Inspektion A/S. I særlige tilfælde kan certifikaterne straks tilbagekaldes.

Bruun Inspektion A/S vil normalt ikke underrette nogen tredjepart direkte om, at Virksomheden er slettet fra listen over certifikatindehavere, men Bruun Inspektion A/S forbeholder sig alligevel retten til at offentliggøre beslutningen om at tilbagekalde certifikatet.

5.2 Opfølgning hos certificerede virksomheder

Bruun Inspektion A/S har ret til at udføre uanmeldte revisioner (opfølgningsrevisioner) for at sikre, at kvalitetssystemet / miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med certifikaternes erklæringer. Eventuelle klager fra Virksomhedens kunder vedrørende afvigelser i kvalitetssystemet / miljøledelsessystemet / HSE-systemet kan resultere i en sådan opfølgningsrevision.

5.3 Ansvar

Bruun Inspektion A/S er ansvarlig for at gennemføre Audit og de evalueringer, der er knyttet til den, med henblik på at udstede et certifikat i overensstemmelse med ISO / IEC 17065 og certificeringsorganets styrende dokumentation efter krav i 2014/68/EU. Bruun Inspektion A/S certificere efter direktivets stiller krav for moduler som henholdsvis er modul B, C,D,F eller G eller liftdirektiver 2014/33/EU bilag VIII modul G

Bruun Inspektion A/S er ansvarlig for at udføre sine aktiviteter med henblik på at udstede et certifikat til Virksomheden ved hjælp af kvalificerede revisorer.

Certificeringen udføres ved hjælp af professionelt kompetente revisorer og muligvis specialister, der kan være Bruun Inspektion A/S -medarbejdere eller eksterne parter, der har indgået personlige aftaler med Bruun Inspektion A/S. Disse skal ikke have en position eller interesse i andre virksomheder, som de er i en konkurrencepræget situation i forhold til FORRETNINGEN.

Alle revisorer skal følge Bruun Inspektion A/S's certificeringsprocedurer.

Bruun Inspektion A/S er kun ansvarlig for sine egne og dets hjælpers handlinger. Bruun Inspektion A/Skan ikke holdes ansvarlig for, om en tredjepart ikke anerkender eller kun delvist anerkender certifikaterne som grundlag for bestilling og / eller indgåelse af en kontrakt. Det samme gælder også for erstatningskrav fra virksomhedens kunder eller andre som et resultat af, at forventningerne til kvalitet / miljø / HSE-ledelse ikke er opfyldt, eller certificeringen ikke gennemføres inden for en forventet periode i virksomheden, samt i tvister om produktansvar eller lignende.

5.4 Fortrolighed

Bruun Inspektion A/S må ikke videregive fortrolige, tekniske eller økonomiske oplysninger fra kunder til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden, medmindre loven foreskriver således.

Bruun Inspektion A/S kan videregive oplysninger, der er fortrolige, til DANAK, myndighederne eller kontrolmyndighederne hvis de lovmæssigt har krav på dette. Bruun Inspektion A/S skal give kunden besked om at oplysninger sendes til myndighederne.

Bruun Inspektion A/S forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Virksomheden fortroligt.

Bruun Inspektion A/S er forpligtet til at følge procedurer, der sikrer beskyttelse af ejendomsrettigheder og fortrolige oplysninger, f.eks. ved at gemme disse oplysninger i låste skabe.

I forbindelse med en certificering modtager Bruun Inspektion A/S muligvis fortrolige oplysninger fra virksomheden. Dette kan være information i for af:

Sendt mail

Historik

Instruktioner

Uddannelsesbeviser

Oplysninger om medarbejder

6 FORRETNINGSRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

6.1 Anvendelse af certifikaterne

Virksomheden kan bruge certifikaterne til forretningsformål, men på en sådan måde, at det er klart, at certificeringen gælder systemcertificering og ikke produkt.

Certifikaterne må kun bruges i forbindelse med adressen (del af Virksomheden), der er nævnt på certifikaterne, og kun de produkter / tjenester, som certificeringen dækker.

Certifikatets logo / nummer, standardens / betegnelsens standard må ikke anbringes på eller i forbindelse med produktet, dets emballage eller på f.eks. specifikke kvalitets- og miljøcertifikater med direkte henvisning til produktet.

Må ikke påsættes produkter, eller kunne misforstås som et akkrediteringslogo.

Logo skal fjernes fra hjemmeside og andre steder ved certificeringens ophør/suspendering/udløb.

Det er ikke tilladt at bruge et logo på visitkort.

Certifikaterne må ikke bruges i forbindelse med omtale af tjenester, der ikke er omfattet af certificeringen.

Et ledelsessystemcertifikat må aldrig bruges på en sådan måde, at køberen mener, at certificeringen gælder for produktstandarder.

Certifikaterne må ikke bruges i dokumentation, hvor Virksomheden ikke har mulighed for at fjerne det igen.

a) opfylder Bruun Inspektion A/S krav ved henvisninger til sin certificeringsstatus i medier

b) ikke fremsætter eller tillader misvisende erklæringer om sin certificering

c) ikke bruger eller tillader brug af et certificeringsdokument eller en del deraf på en misvisende måde

d) ved tilbagetrækning af certificeringen ophører med at bruge reklamemateriale, der henviser til certificeringen, efter Bruun Inspektion A/S henvisninger

e) retter alt reklamemateriale, når certificeringens gyldighedsområde er blevet indskrænket

f) ikke tillader, at henvisninger til systemcertificeringen anvendes på en måde, der kan give indtryk af, at Bruun Inspektion A/S certificerer et produkt, ydelse eller proces

g) ikke giver indtryk af, at certificeringen gælder for aktiviteter eller lokaliteter udenfor gyldighedsområdet for certificeringen

h) ikke anvender sin certificering på en måde, der vil kunne bringe Bruun Inspektion og/eller certificeringssystemet i miskredit og mindske offentlighedens tillid.

Virksomheden skal acceptere, at DANAK kan komme med på certificering på virksomhed på opfordring.

6.2 Appel

Virksomheden kan klage afgørelser til Bruun Inspektion A/S i forbindelse med tvister om implementering af certificering samt udstedelse eller tilbagekaldelse af et certifikat.

6.3 Forholdet til Bruun Inspektion A/S.

Virksomheden har til enhver tid ret til at afslutte samarbejdet med og indgå en aftale med et andet certificeringsorgan. Aftalen med BRUUN INSPEKTION A/S kan opsiges skriftligt senest 3 måneder før årsdagen for certifikatudstedelse.

Virksomheden må ikke bruge et andet certificeringsorgan til vedligeholdelse / opfølgning af certifikater udstedt af Bruun Inspektion A/S.

Virksomheden kan frigøre Bruun Inspektion A/S skriftligt fra tavshedspligten, f.eks. hvis det i spørgsmål til tredjemand ønsker at dokumentere opfyldelsen af visse krav i kvalitets-, miljø- og HSE-styringssystemet, f.eks. i tvister om produktansvar.

Virksomheden giver samtykke til at Bruun Inspektion A/S må have observatør og DANAK med på audit.

6.4 Åben information

Virksomheden forpligter sig til at give Bruun Inspektion A/S -auditor sandfærdige oplysninger og være åbne i alle forhold, der er relevante for certificeringen.

Under implementeringen af certificeringen skal Virksomheden fremme revisors arbejde ved at sikre, at ansvarlige medarbejdere er til stede og kan give de nødvendige oplysninger.

Virksomheden skal også have udarbejdet den nødvendige dokumentation.

6.5 Vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet / Certificering efter Direktiverne

Virksomheden er forpligtet til at vedligeholde sit kvalitets- og miljøledelsessystem i overensstemmelse med certifikaternes erklæringer.

Kunden har pligt til at informere Bruun Inspektion om følgende ændringer eller andre ændringer, der kan påvirke ledelsessystemets evne til fortsat at opfylde kravene i den standard, der ligger til grund for certificeringen, dette kan f.eks. være:

Juridisk, kommerciel, organisatorisk status eller ejerskab

Organisation og ledelse (f.eks. ledende, beslutningstagende eller teknisk nøglepersonale – f.eks. kvalitetschef)

Kontaktadresser og lokaliteter

Omfanget af aktiviteter omfattet af det certificerede ledelsessystem

Væsentlige ændringer af ledelsessystemet og processerne.

Certificeringsorganet skal iværksætte handlinger, hvor der er relevant.

VIRKSOMHEDEN forpligter sig til at give Bruun Inspektion A/S-auditor sandfærdige oplysninger og være åbne i alle forhold, der er relevante for certificeringen.

Økonomiske forhold der har betydning for certificeringen.

·​Virksomheden skal acceptere Bruun Inspektion A/S ‘beslutning om, hvorvidt de planlagte ændringer kræver en ny audit

6.6 Tilbagekaldelse af certifikat

Efter tilbagekaldelse af et certifikat er Virksomheden forpligtet til at informere sine kunder om tilbagekaldelse af certifikatet og straks returnere certifikatet til Bruun Inspektion A/S.

6.6 Tilbagekaldelse af certifikat

Efter tilbagekaldelse af et certifikat er Virksomheden forpligtet til at informere sine kunder om tilbagekaldelse af certifikatet og straks returnere certifikatet til Bruun Inspektion A/S.

6.7 Forpligtelser vedrørende Bruun Inspektion A/S -dokumenter

Virksomheden er forpligtet til at behandle al dokumentation fra Bruun Inspektion A/S i forbindelse med certificeringsopgaven som fortrolig. Denne dokumentation er kun til intern brug i virksomheden.

Virksomheden kan ikke påberåbe sig retten til at overføre dokumenter i forbindelse med certificeringsopgaven til et andet certificeringsorgan.

6.8 Kunden skal opfylde krav, der kan være fastlagt i certificeringsordningen, med hensyn til anvendelse af overensstemmelsesmærker, og i information hørende til produktet

6.9 Kunden registrerer alle klager, iværksætter passende håndtering af sådanne klager og dokumenterer de iværksatte handlinger

6.10 kunden informerer certificeringsorganet om ændringer, der kan påvirke kundens evne til at opfylde certificeringskravene

7 TVISTER

Enhver uenighed mellem parterne, der ikke kan løses gennem forhandlinger, afgøres af domstolene i Esbjerg.

8 PARTERNE

Parterne i denne aftale bekræfter, at forhold relateret til upartiskhed / inhabilitet er blevet vurderet og fundet at være taget hånd om.

9 SÆRLIG CERTIFICERINGER

For modul D efter Direktiver 2014/68/EU

Artikel 14 stk. 4.

4. Inden for rammerne af kvalitetssikringsprocedurerne for trykbærende udstyr i kategori III og IV, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), første led, og artikel 4, stk. 1, litra b, udtager det bemyndigede organ i forbindelse med uanmeldte besøg et prøveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage den afsluttende verifikation i bilag I, punkt 3.2. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemføre mindst to besøg i løbet af det første produktionsår. Hyppigheden af følgende besøg fastlægges af det bemyndigede organ på grundlag af kriterierne i punkt 4.4 i modul D.

rev. 18.4.2022

Certificeringsprocessen for EN 17021

​·Gennemgang af ansøgning

 • Ansøgningen vurderes ift. de indsamlede oplysninger, herunder:
 • Der vurderes blandt andet, om de indsamlede oplysninger er tilstrækkelige og fyldestgørende.

Indledende certificering

 • Fase 1, systemgennemgang af ledelsessystemet.

Certificeringsaudit

 • ​Fase 2, Auditteamet vurderer og afdækker implementeringen af virksomhedens ledelsessystem.

Bedømmelse

 • Resultatet/Afgørelse om certificering af auditten sender ledende auditor til sagsverifikator.

Opfølgningsaudit

Re-certificeringsauditProcessen starter igen​

Certificeringsprocessen for EN 17065

·Gennemgang af ansøgning

 • Ansøgningen vurderes ift. de indsamlede oplysninger, herunder:
 • Der vurderes blandt andet, om de indsamlede oplysninger er tilstrækkelige og fyldestgørende.

Indledende certificering

 • Systemgennemgang af opgaven.

Certificeringsaudit

 • der foretaget en konstruktionsgennemgang for modul B og modul G der vurderer om anlægegt opfylder direktivet.
 • Der foretaget en fremstillingskontrol certificering for at se om produktet opfylder direktivet

Bedømmelse

 • Resultatet/Afgørelse om certificering af auditten sendes ledende auditor til sagsverifikator.
 • Der udstedes attest efter direktivers moduler.

​Økonomi

Bruun Inspektion A/S afregner ydelsen efter time pris eller fast pris.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk