Bruun Inspektion udfører ikke mere svejsecertificering.

Bruun Inspektion tilbyder ikke akkrediteret certificering af svejsere mere.

Bruun Inspektion samarbejder med Nordisk svejsekontrol (NSK)

 PED-påtegning af certifikaterne inden for standarderne:

 • ISO 9601-1 – Kvalificering af svejsere og stål
 • ISO 9601-2 – Kvalificering af svejsere, aluminium og aluminiumlegeringer
 • ISO 9601-3 – Godkendelsesprøvning af svejsere, kobber og kobberlegeringer
 • ISO 9601-4 – Godkendelsesprøvning af svejsere, nikkel og nikkellegeringer
 • ISO 9601-5 – Godkendelsesprøvning af svejsere, titan og titalegeringer samt zirconium og zirconiumlegeringer
 • ISO 14732 – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer

Rev. den 9.3.2023​

Udstedelse af certifikat

Certifikater udsteds ikke mere af Bruun Inspektion. De der er udstedt ligger på vores kundeportal. 

Kontakt os og hør mere om svejsecertificering når det drejer sig om PED eller reparation på trykbærende udstyr.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage svejsecertificering kan du kontakte os på telefon 88 27 27 27 eller e-mail info@bruun-inspektion.dk.

Certificeringens betingelser

bemærk at Bruun Inspektion ikke mere udsteder svejsecertifikater men henviserr til NSK.​

Ansøgerens, eksaminandens, certifikatholderens og rekvirentens forpligtelser er:

 • Hvis der opstår forhold eller ændringer, der kan påvirke evnen til at overholder certificeringskravene, skal Bruun Inspektion informeres omgående.
 • Ikke at offentliggøre fortrolige bedømmelsesmaterialer eller tage del i svigagtig praksis.
 • Ikke at anvende uautoriserede hjælpemidler.
 • At overholde bestemmelserne i denne certificeringsordning og fremlægge dokumentation og information, som Bruun Inspektion finder nødvendige.
 • Kun at fremsætte erklæringer og anvende denne certificering inden for det gyldige område samt ikke udtale sig misledende eller uautoriseret om Bruun Inspektion.
 • Afbryde al henvendelse, erklæringer, henvisninger eller certificering, som henviser til Bruun Inspektion ved suspendering eller tilbagetrækning af certifikater samt returnere certifikater udstedt af Bruun Inspektion.
 • Ikke at anvende certifikatet på en misvisende måde eller på anden måde, der kan bringe Bruun Inspektion i miskredit.
 • Ikke pålægge Bruun Inspektion erstatningskrav på grund af det faktum, at der ikke er udstedt certifikater eller på udformningen af certifikatet samt betale certificeringsomkostningerne.
 • Anmode Bruun Inspektion om PED-påtegning af certifikatet ved type A eller B certifikat.
 • Inden opstart at have gjort Bruun Inspektion bekendt med eventuelle særlige behov.

Praktiske oplysninger om certifikatet

Udstedte certifikater tilhører Bruun Inspektion og må ikke misbruges, for eksempel med hensyn til gyldighedsområder, udløbsdato eller overdrages til anden person.

Hvis det kommer Bruun Inspektion til kendskab, at der er foregået misbrug eller forfalskning af et certifikat, eller givet ufuldstændige eller forkerte oplysninger, er vi forpligtet til at kontakte den pågældende virksomhed og/eller certifikatholderen. Derefter annulleres certifikatet, hvis certifikatholderen er ansvarlig for misbruget.

Hvis misbruget er foretaget af certifikatholderens ansættelsesvirksomhed, er Bruun Inspektion forpligtet til at rette henvendelse til denne og forlange, at misbruget kundgøres over for dem, som måtte være forurettet herved. Ligeledes forpligtes til skriftligt at afstå fra at avende den/de certificerede certifikatholdere.

Groft misbrug vil blive indberettet til de danske myndigheder og eventuelt offentliggjort og retsforfulgt. Hvis der sker markante ændringer af lovgivningen, kan certifikatet ligeledes annulleres eller tilbagetrækkes.

De annullerede certifikater vil blive offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, og certifikatindehaveren informeres.

Bruun Inspektion forpligter sig til at forholde sig objektivt, habilt og upartisk i relation til virksomhedens certificeringsaktiviteter. Topledelsen erklærer således ikke at have økonomiske, sociale eller andre interessekonflikter i forhold til virksomheder, som får svejsere certificeret.

Ligeledes erklærer Bruun Inspektion ikke at have økonomiske, sociale eller andre modstridende interesser i relationer til de kandidater, som certificeres. Ledelsen underskriver derfor på lige fod med eksaminatorer, censors og eksaminators habilitetserklæring, hvoraf det fremgår, at habilitet i samtlige nævne forhold opretholdes.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har også ret til at anmode om at blive slettet. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du kontakte os direkte. Hvis du ikke er tilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Klage og forretningsbetingelser

Ved afgørelser i forbindelse med svejsecertificering af personale, kan klagevejledning findes her. Almindelige forretningsbetingelser findes her. Vurderingsprocessen ligger offentligt tilgængeligt her.

Behandling af personoplysninger (GDPR)

Vi behandler og opbevarer dine data i forbindelse med ansøgning om svejsecertificering. De oplysninger vi registrerer, er navn, fødselsdato, ansættelsesforhold samt eventuelt foto.

Retsgrundlaget for behandlingen er krævet i ISO 17024, Databeskyttelsesloven kapitel 3 samt Databeskyttelsesforordningen artikel 5, 6 og 7. Med underskrivelsen af denne ansøgning, gives samtykke til denne registrering. Du har ret til at anmode om korrektion vedrørende dine personlige data.

Offentlig information

Bruun Inspektion vil på opfordring, og hvor loven tillader det, verificere og oplyse om en person har gældende, gyldig certificering og om hvilken standard, certificeringen er udført til.

Bruun Inspektion udleverer ikke certifikater eller andre oplysninger, som er indsamlet under certificeringen til andre end rekvirenten eller eksaminanden selv uden skriftligt samtykke fra eksaminanden eller rekvirenten, medmindre loven kræver det.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk