​Procesanlæg

Bruun Inspektion vurderer og inspicerer procesanlæg inden for fremstillingskontrol samt periodisk inspektion.

Beskrivelse af anlæg: flisanlæg

Ved modtagelse tippes flisen i aflæssesiloen, derefter flytter den automa­tiske kran det til lagersiloen. Fra lagersiloen transporteres brændslet med kranen til indfyringstragten.

Ved hjælp af den hydrauliske indmader føres flisen direkte ind på kedlens trapperist i dennes fulde bredde. Dette er med til at sikre en jævn brændsels-tilføring.

Under forbræn­dingen transporteres brændslet ned over risten, hvor det til stadighed vendes, hvorved man opnår en fuld­stændig forbrænding.

Kedlen er konstrueret med henblik på for­bræn­ding af vådt biobrænd­sel.

Trapperisten er designet til Euro Therms kedler, men kan også designes til andre kedelfabrikater.

Kedlens forbræn­dings­rum er opbygget med strå­lingsskjold og efterforbrændings­bue, som sikrer en optimal forbrænding af gas­serne.


I kedlens konvektionsdel er en indbygget luftforvarmer for forvarmning af forbræn­dings­luf­ten. Luftforvarmer medvirker til at anlægget afbrænder flis med en fugtighed op til 60 %.

Konvektionsdelens vertikale rør er forsynet med et automatisk hydraulisk renseværk, som renser rørene under drift og medvirker til en bedre varmeovergang i rørene.

Røggassen ledes videre gennem en multicyklon, som fjerner de fleste af partiklerne i røggassen. Multicyklonen består af mange cykloner.

Røgsugeren er placeret efter multicyklonen. Røgsugeren sørger for at der er undertryk i kedlens fyrrum.

Tegning af kedelanlæg til forbrænding af vådt skovflis.

Røgsugeren leder røggassen til røgvaskeren/kondenseringsanlægget således at energien i røggassen afgiver kondenseringsenergien. 

Når der fyres med våd skovflis er der meget energi i røggassen grundet vandindholdet. Røgvaskeren renser røggassen og fjerner de sidste røggaspartikler, så de røggassen overholder gældende miljøkrav.

Røgvaskeren/kondenseringsanlæg fra Euro Therm

For enden af trapperisten er der placeret en automatisk aske-/slaggeudmadning, der med kraftige snegle transporterer aske og slagger til container.

Soden fra cyklon tilkobles enten askesystemet, eller føres separat til en selvstændig container.

Billedet viser en mindre affaldskedel Mrk. Weiss

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsanlæg anvendes til opvarmning af vand. Anlægget opvarmer vandet til ca. 110 grader og anvendes som fjernvarmekedel. Affaldsanlægget består af en indfyringsdel, forbrændingsdel samt en askedel. Forbrænding af affald stiller flere krav til anlægsopbygningen end forbrænding af andre typer faste brændsler.

Affaldsbrændsel er meget uensartet, og kan variere meget med hensyn til indhold, sammensætning og fugtighed. I lagringsområdet skal derfor foregå opblanding og grovsortering, hvor store og ubrændbare emner fjernes, inden affaldet transporteres til indfødningstragten.

For at opfylde de høje myndighedskrav og for opnå en stabil varmeydelse, stilles der følgende krav til affaldsanlægget:

Man skal kunne ændre luftmængder, forbrænding og kedelydelse, så forbrændingen er optimal uanset ændringerne i brændslets brændværdi.

  • Krav til emissionsværdier i røggassen kræver opdeling af askesystemet, så flyveaske kan deponeres.
  • Man skal kunne foretage kontinuerlige målinger og rapportering af emissionsværdierne, som dokumenterer, at grænseværdierne for emission af sundhedsskadelige stoffer ikke overskrides. Målesystemet skal verificeres og kalibreres jævnligt af akkrediteret måleinstitut
  • Affaldsdirektivet kræver, at røggassen skal opholde sig i fyrrummet mere end 2 sekunder ved en temperatur på minimum 850 °C. Det kræver, at fyrrummet dimensioneres anderledes end f.eks. fliskedel-anlæg. Anlægget skal være udstyret med sekundær varmekilde, som kan holde temperaturen på det ønskede niveau, selvom fyrrumstemperaturen falder.​

Røggassen i affaldsforbrændingsanlægget

Den nødvendige NOx reduktion kræver dosering af ammoniak i et bestemt temperaturområde i fyrrummet, for at den kemiske reaktion er effektiv. Temperaturen styres aktivt og kontinuert.

For at overholde myndighedskravene skal røggassen renses. Der tilføres aktive kemikalier, som kan fjerne røggassens indhold af sure komponenter og dioxiner. For at opnå den bedst mulige reaktion, skal røggassen konditioneres med hensyn til temperatur og fugtighed i et reaktortårn. Røggassens indhold af partikler fjernes med et posefilter.

Slitagen i anlæggets komponenter i brændsels- og askehåndtering er væsentlige større end på andre typer fastbrændselsanlæg. Der skal hyppigere foretages service og inspektion på anlægget.​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk