Køleanlæg – lovpligtigt eftersyn

Bruun Inspektion foretager inspektion på CO₂, NH₃, freon- og propan køleanlæg samt vejleder, således at anlæggene konstrueres og driftes på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde.

Bruun Inspektion har erfaring indenfor varmepumper, køle- og frostanlæg, og kender indgående love og standarder fra EU, Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen.

Bruun Inspektion samarbejder med Danmarks førende kølevirksomheder således at inspektion af anlæggene bliver optimale.

Ligeledes samarbejder Bruun Inspektion med rådgivende ingeniørfirmaer, fabrikanter m.v. således, at køleanlæg bliver konstrueret, opstillet samt driftet og vedligeholdt på den mest optimale måde.

Bruun Inspektion er DANAK-akkrediteret til at udføre inspektioner af køleanlæg.

Har du behov for:

 • Gennemgang af opbygning samt fremstilling af selve beholderen herunder receiver, fordamper m.v.
 • Gennemgang af etablering af hele anlægget efter EN 378 eller tilsvarende regler herunder varmepumper, køleanlæg, bygninger m.v.
 • Godkendelse af procesanlæg, herunder afprøvning og test af sikkerhedsudstyr
 • Opstillingskontrol af køleanlæg eller varmepumper
 • Periodiske inspektion af anlægget herunder lovpligtige inspektion
 • Vurdering eller inspektion ved skader eller havarier.
 • Du er velkommen til at kontakte Bruun Inspektion.
 • Fordele ved Bruun Inspektions vejledning eller inspektion af anlæggene er:
 • Få registreret let korrosion og andre skader så skaderne ikke udvikler sig men bliver stoppet
 • Forhindrer udslip og ulykker og minimerer risiko for skader på mennesker og miljø
 • Vejleder og bistår med planlagt vedligehold

Bruun Inspektion hjælper med at holde styr på dine lovpligtige inspektioner jvf. Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelser.

Trykbeholdere og rørsystemer i køleanlæg skal opstillingskontrolleres og periodisk efterses efter Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

​​Billedet viser en stempelkompressor, der er sprængt. Havariet skete, da man ville opvarme fordamperen med damp for at optø isen på fordamperen med varm vanddamp over 100 grader. Der kom et udslip på 400 kg ammoniak. Ingen kom til skade.

Bruun Inspektion skal foretage opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af udstyr i kontrolklasse A og B.

Der er tre bekendtgørelser som er gældende indenfor køleanlæg:

 • Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr (som gælder for fremstilling af køleanlæg.)
 • Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
 • Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr (som gælder ved ombygning af køleanlæg).

Det er vigtigt at skelne mellem de tre bekendtgørelser, idet ibrugtagning og anvendelse hører under nationale regler, mens fremstilling trykbærende udstyr er reguleret EU.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Denne bekendtgørelse gælder for konstruktion, fremstilling og anlægssikring af trykbærende udstyr og enheder. Trykbærende udstyr skal fremstilles og anlægssikres efter denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen kaldes i daglig tale PED eller Trykudstyrsdirektivet. Bekendtgørelsen er et EU Direktiv, det vil sige, at der er ensartede regler for fremstilling og markedsføring af trykudstyr i hele EU.

For køleanlæg for CO2 gælder:

 • Rørsystemer over DN 32 skal opfylde Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
 • Rørsystemer over DN 250 skal have foretaget periodisk kontrol.
 • Trykbeholder over p x v 50 skal opfylde Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
 • Trykbeholdere over p x v 1000 skal have foretaget opstillingskontrol og periodisk kontrol.

Dokumentationskrav for køleanlægget (enhed), som der skal have foretaget opstillingskontrol. Dokumentationen bør indeholde:

 • Overensstemmelseserklæring fra fabrikanten på trykbeholderen
 • Overensstemmelseserklæring fra fabrikanten på sikkerhedsventilen
 • Driftsinstruktion samt risikovurdering (kapaciteter m.m.)
 • Tegninger (Hvis oplysningerne fremgår af driftsinstruktionerne, kan tegninger undlades)
 • Overensstemmelseserklæring fra fabrikanten på rørledninger og armatur
 • Overensstemmelseserklæring fra fabrikanten på enheden.

Bruun Inspektion (Notified Body) gennemgår dokumentationen og udsteder en enhedsattest for enheden (Køleanlægget).​

Når enheden sendes ud til kunden, skal følgende dokumentation vedlægges:

 • Driftsinstruktion
 • Tegninger (Hvis oplysningerne fremgår af driftsinstruktionerne, kan tegninger undlades)
 • Overensstemmelseserklæring fra fabrikanten for enheden.

Der skal være mærkeplade med enhedens data.

Et køleanlæg (enhed) skal, når den overdrages eller overlades til brug, være mærket med:

 1. Fabrikantens eller i givet fald importørens navn og adresse samt trykbeholderens fabrikations-år og løbenummer,
 2. Anlægges rumfang i liter,
 3. Væsentlige tilladte øvre og nedre grænser (temperatur, tryk m.m.)

Opstillingskontrol og udstyrsjournal

Trykbeholdere, dampkedler og enheder af kontrolklasse A og B skal, inden de tages i brug for første gang, efter ombygning, væsentlig reparation eller flytning, være:

 1. Opstillingskontrolleres,
 2. Forsynes med en udstyrsjournal,
 3. Forsynes med et besigtigelsesskilt, og
 4. Registreres på en ajourført liste over virksomhedens trykbærende udstyr og enheder.

Brug for hjælp til lovpligtigt eftersyn af køleanlæg?

Hvis du ønsker at få foretaget et lovpligtigt eftersyn af køleanlæg, skal du ikke tøve med at ringe eller skrive til os. Det kan du gøre på telefon 88 27 27 27 eller e-mail info@bruun-inspektion.dk.

​Maksimale årlige intervaller:

Indvendig besigtigelse er Ikke krav for køleanlæg

Trykbeholdere

Udvendig besigtigelse: 4​

Eftersyn: 2​

​Trykprøvning: –

Enheder uden dampkedel

Udvendig besigtigelse: –

Eftersyn: 2

​Trykprøvning: –

Rørsystemer​

Udvendig besigtigelse: 8

Eftersyn: 2

​Trykprøvning: –

Køleanlæg og varmepumpeanlæg skal opstilles, anvendes, vedligeholdes og efterses i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i bilag 7 og øvrige relevante bestemmelser i bekendtgørelsen. Trykbeholdere og rørsystemer, som indgår i køleanlæg eller varmepumpeanlæg, skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser om trykbeholdere og rørsystemer.

Køleanlæg og varmepumpeanlæg

Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser gælder for det trykbærende udstyr, der indgår i køleanlæg og varmepumpeanlæg, medmindre andet er fastsat nedenfor.

I bilaget anvendes betegnelserne køleanlæg og kølefirmaer. Bestemmelserne gælder tilsvarende for varmepumpeanlæg og for varmepumpefirmaer.

Kølemidler

Kølemidler opdeles i to grupper:

 • Gruppe 1 omfatter farlige fluida, jf. bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr f. eks. ammoniak, propan m.m..
 • Gruppe 2 omfatter alle andre fluida f. eks.Co2, m..

Opstilling

Når køleanlæg med mere end 25 kg kølemiddelfyldning opstilles i en bygning, skal kompressor, receiver, olieudskiller og lignende placeres i et eller flere maskinrum, hvor der ikke er faste arbejdspladser.

I kølerum med større volumen end 10 kubikmeter skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet.

Maskinrum

Maskinrummet må ikke være placeret under terræn, når anlægget har mere end 250 kg kølemiddelfyldning.

Maskinrum skal være konstrueret og indrettet efter god teknisk praksis for at undgå mulige farlige situationer som følge af kølemidlets art, omfang m.v., herunder brandsikkerhed, adgangsforhold, flugtmuligheder, ventilation, alarmering og automatiske stopanordninger.

Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige driftsudstyr. Der må kun udføres arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller køleanlægget.

Ved udvendige adgangsveje skal der være opsat advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art.

Eftersyn og vedligeholdelse m.v.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand.

Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.

Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma, jf. pkt. 5.

Kølefirmaer

Et kølefirma skal for at arbejde med køleanlæg være sagkyndig virksomhed. Sagkyndig virksomhed er en virksomhed, som har et kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001 og er certificeret i den pågældende system.

Firmaet skal have beskrevet og anvende procedurer, der sikrer, at arbejdet udføres af kvalificerede montører.

Firmaet skal anvende udstyr, som er egnet til udførelse af arbejdet.

Anlægstyper kompressor

Kompressoren er den komponent i anlægget, der sørger for, at kølemidlet kan transporteres rundt i anlægget. Den muliggør sammen med drøvelorganet, at der kan være et lavt og et højt tryk i anlægget.

Det kræves, at kompressoren hvert år gennemgår en sikkerhedstjek hvor tæthed-trykregulering samt overtrykssikring kontrolleres af en særlig kølesagkyndig.

På tegningen er der vist 3 stempelkompressorer

På tegningen er der vist 3 stempelkompressorer

Bruun Inspektion A/S gennemgår trykbeholderne i køleanlægget herunder:

 • Væskeudskiller
 • Receiver
 • Fordamper
 • Rørledninger
 • Maskinrum
 • Mv.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk