Handelsbetingelser / forretningsbetingelser

Inden Bruun Inspektion påbegynder en opgave, skal opgavens art og omfang aftales – dette kan gøres skriftligt pr mail, post eller pr telefon. Kunden forpligtiger sig til at levere nødvendigt materiale/dokumentation til brug ved inspektion.

Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nr. samt email adresse. Bruun Inspektion forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden og aktiviteter fortroligt.

Bruun Inspektion må ikke videregive fortrolige, tekniske eller økonomiske oplysninger fra kunder til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden. Bruun Inspektion kan videregive oplysninger, der er fortrolige, til myndighederne eller kontrolmyndighederne. Bruun Inspektion skal give kunden besked om at oplysninger sendes til myndighederne.

Der oprettes en gratis web portal til kunden, hvor kunden kan se alle oplysninger om inspektioner og data vedrørende udført arbejde.

Bruun Inspektion kan hverken helt eller delvist gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, såfremt dette skyldes begivenheder, som Bruun Inspektion ikke har eller har haft indflydelse på.

Bruun Inspektion er kun erstatningsansvarlig for tab eller skade, hvis det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af Bruun Inspektion i forbindelse med udførelsen af en bestilt opgave/inspektion.

Bruun Inspektion hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.

Bruun Inspektion løser opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger med baggrund i den viden og de oplysninger Bruun Inspektion er i besiddelse af. 

Bruun Inspektion påtager sig ikke erstatningsansvar medmindre det kan dokumenteres, at Bruun Inspektion på det tidspunkt hvor opgaven blev udført, forventelig skulle have været i besiddelse af denne viden.

Bruun Inspektion påtager sig ikke erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering og vejledning.

Bruun Inspektion hæfter for skader, ved udøvelse af kontrol, som opstår ved, at Bruun Inspektion ikke rettidigt har gjort kunden opmærksom på de tilstedeværende mangler.

Bruun Inspektion har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, hvis skaden skyldes en egenskab ved et produkt eller anvendelse af et produkt, hvis dette ikke er enten afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller inspektionsrapporten.

Hvis et skadevoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af Bruun Inspektion, har Bruun Inspektion ikke noget erstatningsansvar, medmindre kunden kan godtgøre, at det skadevoldende produkt er identisk med et af Bruun Inspektions konkret afprøvet/inspiceret og kontrolleret produkt.

Såfremt andre end kunden rejser krav om erstatning mod Bruun Inspektion, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som Bruun Inspektion i henhold til ovenstående har påtaget sig, er kunden forpligtet til at overtage sagens førelse og skadesløsholde Bruun Inspektion for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og eventuelt erstatningsbeløb.

Opstår der tvister mellem kunden og Bruun Inspektion i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af en aftale, og denne ikke kan løses mellem parterne, afgøres dette af Retten i Esbjerg på grundlag af dansk ret.

For elevator er Bruun Inspektion forpligtiget til følgende jfr. bekendtgørelse nr. 629 samt bekendtgørelse nr. 461:Hvis et inspektionsorgan via arbejdet med opstillingskontrol, besigtigelse og afprøvning mv. af elevatoren mv. får kendskab til forhold ved elevatoren mv., der indebærer fare for personskade, hvis fejlen ikke udbedres, og ejeren eller brugeren ikke får udbedret fejlen med det resultat, at inspektionsorganet ikke kan udstede attest eller anden dokumentation for kontrollen, skal det informere det stedlige arbejdstilsyn herom, medmindre elevatoren mv. tages ud af drift.​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk