Handelsbetingelser / forretningsbetingelser

Inden Bruun Inspektion påbegynder en opgave, skal opgavens art og omfang aftales – dette kan gøres skriftligt pr mail, post eller pr telefon. Kunden forpligtiger sig til at levere nødvendigt materiale/dokumentation til brug ved inspektion.

Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nr. samt email adresse. Bruun Inspektion forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden og aktiviteter fortroligt.

Bruun Inspektion må ikke videregive fortrolige, tekniske eller økonomiske oplysninger fra kunder til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden. Bruun Inspektion kan videregive oplysninger, der er fortrolige, til myndighederne eller kontrolmyndighederne. Bruun Inspektion skal give kunden besked om at oplysninger sendes til myndighederne.

Der oprettes en gratis web portal til kunden, hvor kunden kan se alle oplysninger om inspektioner og data vedrørende udført arbejde.

Bruun Inspektion kan hverken helt eller delvist gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, såfremt dette skyldes begivenheder, som Bruun Inspektion ikke har eller har haft indflydelse på.

Bruun Inspektion er kun erstatningsansvarlig for tab eller skade, hvis det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af Bruun Inspektion i forbindelse med udførelsen af en bestilt opgave/inspektion.

Bruun Inspektion hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.

Bruun Inspektion løser opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger med baggrund i den viden og de oplysninger Bruun Inspektion er i besiddelse af. 

Bruun Inspektion påtager sig ikke erstatningsansvar medmindre det kan dokumenteres, at Bruun Inspektion på det tidspunkt hvor opgaven blev udført, forventelig skulle have været i besiddelse af denne viden.

Bruun Inspektion påtager sig ikke erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering og vejledning.

Bruun Inspektion hæfter for skader, ved udøvelse af kontrol, som opstår ved, at Bruun Inspektion ikke rettidigt har gjort kunden opmærksom på de tilstedeværende mangler.

Bruun Inspektion har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, hvis skaden skyldes en egenskab ved et produkt eller anvendelse af et produkt, hvis dette ikke er enten afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller inspektionsrapporten.

Hvis et skadevoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af Bruun Inspektion, har Bruun Inspektion ikke noget erstatningsansvar, medmindre kunden kan godtgøre, at det skadevoldende produkt er identisk med et af Bruun Inspektions konkret afprøvet/inspiceret og kontrolleret produkt.

Såfremt andre end kunden rejser krav om erstatning mod Bruun Inspektion, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som Bruun Inspektion i henhold til ovenstående har påtaget sig, er kunden forpligtet til at overtage sagens førelse og skadesløsholde Bruun Inspektion for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og eventuelt erstatningsbeløb.​

Opstår der tvister mellem kunden og Bruun Inspektion i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af en aftale, og denne ikke kan løses mellem parterne, afgøres dette af Retten i Esbjerg på grundlag af dansk ret.

Ved accept af forretningsforbindelserne accepteres også, at modtage nyhedsbrev. Hvis kunden ikke vil modtage nyhedsbrev meddelse dette via mail eller pr. telefon og kunden bliver slettet på mailliste for nyhedsbrevet. 

Kontrakt gennemgang / Ordre.

​Ved ordremodtagelse udfyldes en aftale. Aftalen kan også modtages mundtligt eller på mail.

Har kunden ikke defineret standarder/ krav anvendes altid nyeste standard/ krav. Hvis andet anvendes, noteres dette.

For akkrediterede standard, valg af krav se DANAKS hjemmeside.

Hvis ydelsen ikke kan laves akkrediteret/ikke findes i kvalitetshåndbogen, og kunden skal have ydelsen, kontaktes teknisk leder for afklaring evt. afvises af ydelsen.

Den enkelte inspektør/ teknisk sagsbehandler skal før sag påbegyndes tjekke, at ordren passer med opgaven, og han/hun skal ved afslutning af sag gennemse, at opgaven rent faktisk er løst i henhold til den aftale, der blev indgået med kunden.

Ved afvigelse til ordren informeres personalet via, telefon, mail etc.

Er opgaven udført med afvigelse fra ordren, kan afvigelsen ses på fremsendte dokumentation, der noteres ikke på rapporten, hvad afvigelsen er fra ordren. Reagerer kunden ikke inden for klagefristen, ses dette som acceptabelt.

Informationer, der bør være tilstede:

  • Standarden for udførelsen samt acceptniveau
  • Omfang
  • Objektet
  • Lokation
  • Specielle krav
  • Kan fuld sporbarhed ikke opnås, skal der angives på rapporten, at sporbarheden er begrænset.

Ordren skal kunne accepteres af Bruun Inspektion samt kunden inden start. Er der krav, som ligger udover standardkrav, skal kunden informeres inden opstart.

Hvor der ikke ligger en aftale (hvor der er indgået en mundtlig aftale). Efter afsendelse af rapporten, hvor kunden ikke har reageret inden for klagefristen, anses dette for accept af kunden.

Anvendelse af underleverandører vil fremgå af ordren og/eller fremsendte dokumentation.

Information modtaget fra andre parter, som for eksempel en myndighed eller inspektionsorganets kunde. Informationen kan indeholde baggrundsoplysninger om inspektionsaktiviteten, men ikke resultater af denne.

Der skal skrives i bemærkningsfeltet i inspektionsrapport, hvordan inspektionen vurderes og hvilke data, der er blevet anvendt.

For elevator er Bruun Inspektion forpligtiget til følgende jfr. bekendtgørelse nr. 629 samt bekendtgørelse nr. 461:Hvis et inspektionsorgan via arbejdet med opstillingskontrol, besigtigelse og afprøvning mv. af elevatoren mv. får kendskab til forhold ved elevatoren mv., der indebærer fare for personskade, hvis fejlen ikke udbedres, og ejeren eller brugeren ikke får udbedret fejlen med det resultat, at inspektionsorganet ikke kan udstede attest eller anden dokumentation for kontrollen, skal det informere det stedlige arbejdstilsyn herom, medmindre elevatoren mv. tages ud af drift.​

Underleverandører

Bruun inspektion anvender underleverandører til Destruktive Test på svejseprocedurer (EN 17020) ved røntgen. Anvendes der underleverandører i andre sammenhænge vil disse rapporter fremsendes med dokumentation eller fremgå på ordren/aftalen.

Rev. 29. 4. 2021

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk